گره های کور

سر باز کرده زخم های خاطره هات

و نگاه های فراریمان این  روز ها بیشتر درگیر باز کردن گره ها هستند !

گره های کوری که بهتر از خودمان  می بینند

جای خالی جرئت ِ بودن را ...

/ 0 نظر / 5 بازدید