شهر دل

شب را نگه دار

ستاره ها را خاموش کن

و به آتش بکش

شهری را که سالهاست بوی خاکستر می دهد ...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
فروغ

بوی خاکستر ... شهر من بوی نا میده