ترس

ترسید زیر آفتاب برود ...

نکند سایه ای نداشته باشد !

   فالش نویس - ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩