بگذار من نادان بمانم

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می آموزد 

 

اما تو نرو

بگذار من نادان بمانم ...

 

 

از : ناظم حکمت

   فالش نویس - ٩ دی ۱۳٩۱