خاطرۀ من

خاطره ها رفته اند، خاطرۀ من 

پس تو چرا مثل خاطرات نمردی ؟ 

   فالش نویس - ۱٥ تیر ۱۳٩۱