فاصله

میان "ایمان داشتن" و "اطمینان داشتن" چقدر فاصله است ! و این فاصله ، برای خدا  ، چقدر غم انگیز !

   فالش نویس - ۳۱ فروردین ۱۳۸٩