کاش ...

 

کاش دوباره اول مهر بود و مدام نوک مدادم می شکست ...

   فالش نویس - ٢ مهر ۱۳۸٩