دو سال

کم نیست ، زیاد هم نیست؛  ولی مرا عوض کرد .

این دو سال کافی بود تا گند زده شود به هرآنچه که یک عمر برایم رنگ تقدس داشت. دوسال ِ قبل من فالش نبودم !   

 

   فالش نویس - ۳۱ امرداد ۱۳۸٩