گور پدر عشق

می داند ، عاشق دیگری بودی

می دانی ، عاشق دیگری بوده

 گور پدر عشق !!!

اصلا حالا که این طور است ، بیا زمین و زمان را به هم بدوز و به همه ثابت کن که عشق ابلهانه ترین توهم بشر بوده،  همه را متقاعد کن ...

اما ...

میدانی ، عاشق دیگری بوده

می داند ، عاشق دیگری بودی

   فالش نویس - ۳٠ امرداد ۱۳۸٩