معمای پروفسور حسابی

٣ نفر با هم میرن ساعت فروشی ،  ساعت میخرن ٣٠٠٠٠ تومن. یعنی نفری ١٠٠٠٠ تومن دادن. صاحب مغازه به شاگردش میگه قیمت ساعت ٣٠٠٠٠ تومن نبوده ٢۵٠٠٠ تومن بوده. برو ۵٠٠٠ تومن بهشون برگردون. شاگرد مغازه از این ۵ تومن ٢ تومنشو واسه ی خودش برمیداره . 3 تومن دیگرو میده به اون سه نفر. (نفری ١٠٠٠ تومن). پس با برگشت ١٠٠٠ تومن به هر  نفری، اونها هرکدوم ٩٠٠٠ تومن دادند. حالا سوال اینجاست اگه 

٢٧ = ٩ x ٣

٢ تومنم که شگرد مغازه برداشته ، میشه ٢٩ تومن پس اون ١٠٠٠ تومنه کجاست؟

زبان


   فالش نویس - ٢۱ امرداد ۱۳۸٩