نخواستن یا نتوانستن

دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید ، که باید از بعضی چیزها صرف نظر کرد.

   فالش نویس - ۱٧ امرداد ۱۳۸٩