مَرد

هنوز در گوشه کنار شهر ،‌ افرادی هستند که نمی توانند مرد بودن را از مذکر بودن ، و غیرت را از توهمات پارانوئیدی تفکیک کنند .

   فالش نویس - ۱٤ امرداد ۱۳۸٩