پندار

سنگ در برکه می اندازم و می پندارم

با همین سنگ زدن، ماه به هم می ریزد

 

پ.ن : گاهی باید از قصد اشتباه کرد !

   فالش نویس - ۱٢ امرداد ۱۳۸٩