عاشقانه های یک جانی

به آغوش می کشمت

چنان که صدای خرد شدن دنده هایت

شب را بیدار کند !

   فالش نویس - ۱٠ امرداد ۱۳۸٩