آخر قصه

خسته شده ایم ...

هم من - هم واژه ها

با من که نشد ،

... با خدای خودت کنار بیا !

 

   فالش نویس - ۸ امرداد ۱۳۸٩