شهر دل

شب را نگه دار

ستاره ها را خاموش کن

و به آتش بکش

شهری را که سالهاست بوی خاکستر می دهد ...

 

   فالش نویس - ٦ امرداد ۱۳۸٩