کشتی ِ عمر

نه با دریا کنار آمد نه با باد ...

سزایش مر همین بشکستگی باد

   فالش نویس - ۱۳ تیر ۱۳۸٩