تمام کوچه های شهر مرده اند

واژه ها رغبت نمی کنند

از کوچه ی شعری عبور کنند

که تو از پنجره  آن را نگاه نمی کنی ...

   فالش نویس - ٧ تیر ۱۳۸٩