بی سلام ...

اینکه روز 13 فروردین شروع به نوشتن میکنم اتفاقی نیست. – بر خلاف باور خیلی ها - 13 برای من عدد شانس بوده ، از طرفی هم اصلا نحس بودن و این جور خرافات را قبول ندارم.

   فالش نویس - ۱۳ فروردین ۱۳۸٩