خودفریبی

وقتی زندانی ِ محکوم به حبس ابد با منطق اش زندانبان را محکوم کرد ،

زندانی ها از عمق اندیشه اش حیرت کردند ،

و دیوار ها به عمق حماقتش خندیدند !

   فالش نویس - ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩