کافی نیست ؟

remember us,

 for we too have lived, loved, and laughed

ما را به یاد بیاورید

چون ما هم ، زندگی کردیم ، عشق ورزیدیم  ، و خندیدیم

 


جمله جالبی بود از فیلم "shutter island"

   فالش نویس - ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩