توطئه

دیروز میان جهنم ...

اسناد جرم حوا را آتش زدند !

فردا آدم را قصاص می کنند !

   فالش نویس - ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩