باران

مترسک را به جرم خشکسالی فلک کردند !

آسمان گریه اش گرفت !

   فالش نویس - ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩