لبخند

خوشحالم که هنوز آدمها زبان لبخند یادشان هست !

   فالش نویس - ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩