باور

تمام ترس مترسک این بود که برای تماشای مزرعه ساخته نشده باشد !‌

   فالش نویس - ۱٩ بهمن ۱۳۸٩